GDPR

ochrana osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů – pokud jste fyzickou osobou - je poskytována zákonem č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. akceptací těchto obchodních podmínek souhlasíte se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a [.] (dále jen jako „osobní údaje") a s naším zpracováním osobních údajů, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání vám informací a obchodních sdělení. berete na vědomí, že jste povinen/povinna své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a bez zbytečného odkladu nás informovat o změně ve svých osobních údajích. zpracováním osobních údajů můžeme prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. kromě osob dopravujících zboží nebudeme osobní údaje bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. potvrzujete, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že jste byl/byla poučen/a o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. v případě, že byste se domníval/a, že my nebo zpracovatel provádíme zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat nás nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, abychom my nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, my nebo zpracovatel odstraníme neprodleně závadný stav. nevyhovíme-li my nebo zpracovatel žádosti, máte právo obrátit se přímo na úřad pro ochranu osobních údajů. tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na úřad pro ochranu osobních údajů přímo. požádáte-li nás o informaci o zpracování svých osobních údajů, tuto informaci vám předáme. za poskytnutí informace podle předchozí věty máme právo požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. souhlasíte se zasíláním informací souvisejících s naším zbožím, službami nebo podnikem na svou elektronickou adresu a dále souhlasíte s naším zasíláním obchodních sdělení na vaši elektronickou adresu.

Zpracování probíhá automatizovaně a částečně manuálně. Uchování je elektronické a listinné, pokud je to vhodné s ohledem na daný účel, resp. prostředky zpracování.

Zásadně shromažďujeme jen ty osobní údaje, které skutečně potřebuje ke stanoveným účelům. činíme tak, abychom průběžně hodnotili zpracování ať již z hlediska náležitého zabezpečení, minimalizace osobních údajů, tak i z hlediska transparentnosti, korektnosti a zákonnosti.  dodržujeme zásadu odpovědnosti, integrity, důvěrnosti, přesnosti a omezení uložení.

Za účelem zpracování vašeho požadavku může být zapotřebí, abychom předali vaše osobní údaje jiným společnostem ; seznam společností je uveden níže. Může být rovněž zapotřebí předat osobní údaje zpracovatelům, tedy externím poskytovatelům služeb k dalšímu zpracování. Souhlasem se zpracováním osobních údajů, jak je uvedeno shora, souhlasíte s předáním údajů třetím osobám poskytujícím služby v podobě zpracovatelů. Poskytovatelé služeb mohou být například pověřeni zasíláním vzorků výrobků, distribucí propagačních materiálů, realizací soutěží, expedicí zboží, rozesíláním reklamních materiálů nebo jinými činnostmi. vyžadujeme, aby se tyto subjekty zavázaly, že budou osobní údaje zpracovávat v souladu s našimi pokyny a v souladu s podmínkami o zpracování osobních údajů.

Mezi zpracovatele patří tyto kategorie společností:

 • Přepravní společnosti
 • Marketingové společnosti
 • Účetní společnosti
 • Auditorské společnosti
 • Společnosti poskytující právní služby
 • Společnosti zabývající se personalistikou a vzděláváním
 • Společnosti poskytující IT služby
 • Společnosti zabývající se internetovým marketingem
 • Společnosti zabývající se vývojem a implementací podnikových systémů
 • Společnosti zabývající se vývojem webových a mobilních aplikací
 • Společnosti poskytující software licenci pro online komunikaci

V současné době se jedná např. o společnosti:

 • PPL
 • Zásilkovna
 • GLS
 • Fio banka

Jakékoliv jiné předávání vašich osobních údajů, než shora uvedené, předem vyžaduje váš výslovný souhlas.  vyžadujeme, aby všichni externí poskytovatelé služeb uchovávali vaše osobní údaje výhradně podle našich specifikací a v souladu s touto politikou ochrany soukromí, a dále v souladu se zákonnými požadavky na zpracování údajů.


Vaše osobní údaje si ponecháme pro výše zmíněné účely 2 roky od data vašeho souhlasu, přičemž je budeme udržovat stále aktuální. v případě, že se váš názor kdykoliv v budoucnosti na zasílání nabídek od internetového obchodu změní, stačí zaslat na adresu tereza@wildmoon.cz zprávu „nezasílat obchodní sdělení".